WPROWADZENIE

Amiston sp. z o.o. pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony oraz korzystają z naszych rozwiązań i innych serwisów, w tym strony z wydarzeniami, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Niniejsza Polityka prywatności może być uzupełniona dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub warunkami, które zostaną Państwu przekazane.

O NAS

 Administratorem wszelkich danych osobowych jest Amiston sp. z o.o.

Jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych naszych klientów, użytkowników, pracowników i innych interesariuszy, jednocześnie oferując klientom, pracownikom, inwestorom i społeczeństwu wsparcie w przeprowadzaniu projektów o dużej sile oddziaływania i podejmowaniu właściwych decyzji.

Nasze dane do kontaktu w przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi znajdą Państwo w dziale „KONTAKT” poniżej.

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a nami i świadczonymi przez nas na Państwa rzecz Usługami. Do celów związanych z ww. relacją i świadczeniem ww. usług możemy zbierać Państwa następujące dane osobowe:

 • Personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu
 • Informacje związane z pracą, stanowisko i inne informacje dotyczące zatrudnienia lub edukacji
 • Informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia towarów i/lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. Inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych, aplikacji, sklepów internetowych i innych produktów.
 • Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

Osoby w wieku poniżej 13 lat prosimy o nieuzyskiwanie dostępu do naszych Usług i niekorzystanie z nich. Administrator nie zbiera ani nie przechowuje świadomie żadnych danych osobowych (w rozumieniu United States Children’s Online Privacy Policy Act [Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w Internecie] od osób w wieku poniżej 13 lat. W przypadku powzięcia przez Administratora wiedzy o zebraniu danych osobowych osób w wieku poniżej 13 lat w Usługach lub za ich pośrednictwem podejmiemy odpowiednie kroki w celu usunięcia takich danych.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

Możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł:

 • Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie rejestracji na nasze Usługi
 • Dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i odsprzedawców danych
 • Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Dla przykładu, jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy korzystać z informacji, które Państwo w nim podali, celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. 

Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;
 • w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

W zależności od tego, jakie podejmują Państwo działania w stosunku do nas i w Usłudze możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzania naszą relacją z Państwem i naszym przedsiębiorstwem, między innymi zarządzania Państwa dostępem do Usług i Państwa korzystaniem z nich. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy;
 • Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
 • Prowadzenia marketingu, między innymi zarejestrowania Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych w stosownych przypadkach. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub nasze prawnie uzasadnione interesy;
 • Prowadzenia rekrutacji, między innymi dokonywania oceny kandydatów do pracy. Ten rodzaj przetwarzania ma na celu podjęcie odpowiednich kroków przed zawarciem umowy lub ma miejsce w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę;
 • Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania Państwu możliwie najlepszych Usług i zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

 • naszym dostawcom usług, do zarządzania usługami lub hostingu usług i/lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi Usługi, które świadczymy lub hostingu takich rozwiązań;
 • naszym partnerom biznesowym, w zakresie, w jakim dokonali Państwo zakupu usługi takiego partnera biznesowego lub wyrazili zainteresowanie takim produktem lub taką usługą, weszli z takim partnerem biznesowym w interakcję lub w inny sposób wyrazili zgodę na udostępnianie mu swoich danych osobowych;
 • organizacjom biorącym udział w przeniesieniu przedsiębiorstwa na rzecz kupującego lub podmiotu będącego następcą prawnym w przypadku sprzedaży lub dowolnej innej transakcji handlowej powiązanej z naszym przedsiębiorstwem lub jego częścią;
 • innym podmiotom, w stosownych przypadkach na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub
 • organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne rany obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Dokładniej i zgodnie z przepisami prawa podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”): prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług i jeśli nie dostarczą nam Państwo takich informacji, wówczas mogą Państwo nie mieć dostępu do korzystania z takich Usług lub z niektórych ich funkcji.
 • Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba ze wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.
 • Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; dla przykładu, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw i/lub uzyskania dalszych informacji na temat traktowania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z działem „KONTAKT” poniżej.

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się dotyczącymi nas rozważaniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.

Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii.

 • Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji na naszych stronach.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.
 • Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

Informacja o pikach cookie i ustawienia

Pochodzenie

Domena plików cookie

Nazwa pliku cookie

Przeznaczenie

Okres przechowywania

Amiston.pl

Amiston.pl

complianz_policy_id

Identyfikacja

30 dni

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami: office@amiston.pl

Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, dpo@amiston.pl

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.